วิธีการชำระเงินวิธีการชำระเงิน
หน้าหลัก
ความเป็นมาของบริษัท
ประวัติผู้บริหาร
เทคโนโลยีของ GiGA Wire
สินค้าและบริการ
คำถามที่พบบ่อย
ร่วมงานกับเรา

 คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1) GiGA Wire คืออะไร : 
What is Giga wire ?
ตอบ GiGA Wire เป็นโซลูชั่นเครือข่ายบรอดแบนด์ที่ใช้มาตรฐาน ITU-T G.hn ซึ่งรองรับการเข้าถึงบรอดแบนด์ทั้งแบบ ภายในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นต่างๆ โดยให้บริการผ่านสายทองแดงคู่เดิมของอาคารต่างๆ เหล่านั้น และยังลดปัญหา crosstalk ที่เกิดจากคู่สายทองแดง จึงทำให้สามารถให้บริการความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สูงถึง Gigabit (ที่ให้ ความเร็วสูงกว่า VDSL ธรรมดาถึง 10 เท่า) และให้บริการเสริมต่างๆ อาทิ โทรศัพท์พื้นฐานบ้าน PSTN, VoIP, VDO IP, IP TV) บนคู่สายทองแดงเส้นเดียวกันได้

Answer : Giga Wire is a broadband network solution using the ITU-T G.hn standard, which supports both broadband access within the building or condominium and  apartments. It  provides this services through the same copper wires of those buildings and also it reduces the crosstalk caused by the copper wires Therefore, it can provide internet connection speeds up to Gigabit level (which is 10 times faster than conventional VDSL) and It has additional services such as fixed line telephone, PSTN, Vo IP, VDO IP, IP TV) on the same copper lines.
 

2) ความถี่ที่ใช้งานของ Wi-Fi ของ GNT  : What is the frequency of GNT (WiFi router)?
ตอบ GNT ของที่บริษัทฯ เราใช้ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz และรองรับเทคโนโลยีถึง 802.11ac ที่ท าให้เครื่องลูกข่าย สามารถใช้ความเร็วของสัญญาณได้สูงสุดถึง 1.7Gbps 

Answer :  Our GNT (WiFi router) has both 2.4 GHz and 5 GHz and within 802.11ac technology which can provide the internet speed up to 1.7 Gbps
 

3) ระยะทางระหว่าง GAM และ GNT ได้กี่เมตร : What is the distance of GAM and GNT ?
ตอบ สูงสุดได้ไม่เกิน 300 เมตร (ตามความเหนี่ยวนำของคู่สายที่ดี) 

Answer : The range of GNT router is 300 meters
 

4) สำหรับ GNT ทั้ง 24 เครื่องที่อยู่ภายใต้ GAM เดียวกันสามารถใช้ Package 100Mbps ได้หรือไม่ : Can we use all 24 GNTs  in one GAM with a package of 100 Mbps?
ตอบ ได้ และสาย uplink ควรเป็น link ที่มากกว่า 1Gbps ขึ้นไป

Answer : Yes you can  but your internet  up link should be more than 1 Gbps .
 

5) Wi-Fi ของ GNT มีระยะใช้งานเท่าไร : What is the WiFi range of your GNT  ?
ตอบ ขึ้นอยู่กับระยะของแต่ละเทคโนโลยีของ Wi-Fi คือ สำหรับ 802.11b/g จะได้ระยะประมาณ 10-15 เมตร และ 802.11n จะได้ระยะประมาณ 20-30 เมตร (ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณรบกวน)

Answer :  It is depend on technology of that WiFi  for 802.11 b/g  it has 10 – 15 meters and 802.11 n it has 20 – 30 meters
 
 

 
6) ทำไมถึงควรใช้ GiGA Wire บนอาคารสูง : Why does GiGa Wire system should be use in high rise building?
ตอบ เนื่องจากอาคารสูงส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังคงเดินสายส่งสัญญาณด้วยสายโทรศัพท์ ที่เป็นสายทองแดง 1 คู่ และการให้บริการอินเตอร์เน็ตบนสายทองแดงนี้ ยังคงสามารถให้บริการความเร็ว Package ไม่เกิน 50Mbps ที่ใช้เทคโนโลยีของ VDSL หากผู้ใช้งานต้องการความเร็ว Package ที่มากกว่า 50Mbps นี้ ต้องใช้เทคโนโลยี fiber optic และมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงที่ต้องเดินสาย fiber optic ใหม่ภายในอาคารสูงเดิม

Answer : Since most of the tall buildings in Thailand Still use copper telephone line. That  copper wire and the internet service on this copper wire is able to provide a package speed of not more than 50 Mbps using VDSL technology. If users want  internet speed of higher  than 50 Mbps, this requires fiber optic technology and has a high investment cost which will replace the copper wire by fiber optic cables within that tall  building.
 

7) ทำไมต้องใช้ GiGA Wire : Why do we need GiGa Wire ?
ตอบ GiGA Wire เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถให้ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สูงสุดถึง 1.7Gbps บนคู่สายทองแดง หรือสายโทรศัพท์คู่เดิม ที่เทียบเท่ากับ fiber optic

Answer : GiGa Wire is a new technology that can provide high speed internet  up to 1.7 Gbps on same copper wire or your old telephone line equivalent to fiber optic cable
 


 

 
บริษัท พีซ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 5 อาคารโครงการสวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ชั้น 1 Zone C2 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Tel : 02-024 5549 | LINE ID:  @mpv0169x

Email: gigawire.ptc@gmail.com
Peace Technology Co.,ltd
No. 5, Suan Lum Night Bazaar Ratchadapisek Building,
Zone 1  C2 Ratchadapisek Road, Chomphon,Chatuchak
Bangkok
Tel : 02-024 5549 | LINE ID:  @mpv0169x
Email: gigawire.ptc@gmail.com 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.